Liu­kuo­vet- ja liukuovikaapistot

Liu­kuo­vet kaik­kiin sisätiloihin

Laa­duk­kail­la liu­kuo­vil­la lisäät koti­si viih­tyi­syyt­tä ja toi­mi­vuut­ta, neliöi­tä huk­kaa­mat­ta. Liu­kuo­vien avul­la voit myös halu­tes­sa­si koros­taa tai suo­ja­ta koh­tei­ta kat­seel­ta. Tren­dik­käät mit­ta­ti­lauk­se­na val­mis­tet­ta­vat liu­kuo­vet sovel­tu­vat esi­mer­kik­si sara­nao­vien tilal­le, kaa­pis­to­jen tai tek­nis­ten tilo­jen eteen, tilan­ja­ka­jik­si, välio­vik­si ja walk in -vaa­te­kaap­pei­hin. Sivut­tais­suun­nas­sa avau­tu­vat liu­kuo­vet vapaut­ta­vat tilaa muu­hun käyt­töön, sil­lä ne vie­vät syvyy­des­tä vain noin 100 mm.

Liu­kuo­vet kaik­kiin sisätiloihin

Laa­duk­kail­la liu­kuo­vil­la lisäät koti­si viih­tyi­syyt­tä ja toi­mi­vuut­ta, neliöi­tä huk­kaa­mat­ta. Liu­kuo­vien avul­la voit myös halu­tes­sa­si koros­taa tai suo­ja­ta koh­tei­ta kat­seel­ta. Tren­dik­käät mit­ta­ti­lauk­se­na val­mis­tet­ta­vat liu­kuo­vet sovel­tu­vat esi­mer­kik­si sara­nao­vien tilal­le, kaa­pis­to­jen tai tek­nis­ten tilo­jen eteen, tilan­ja­ka­jik­si, välio­vik­si ja walk in -vaa­te­kaap­pei­hin. Sivut­tais­suun­nas­sa avau­tu­vat liu­kuo­vet vapaut­ta­vat tilaa muu­hun käyt­töön, sil­lä ne vie­vät syvyy­des­tä vain noin 100 mm.

Liu­kuo­vien mallit

Liu­kuo­vien pro­fii­leik­si löy­tyy mon­ta eri­lais­ta vaih­toeh­toa. Mate­ri­aa­lei­na pro­fii­leil­le on teräk­si­set sekä alu­mii­ni­set kehyk­set. Kum­paan­kin kehys­vaih­toeh­toon löy­tyy usei­ta eri väri­vaih­toeh­to­ja sekä mal­le­ja. Ovi­ma­te­ri­aa­leik­si on saa­ta­vil­la eri­vä­ri­siä lasi-, pei­li- ja levy­vaih­toeh­to­ja, mus­tas­ta val­koi­seen ja har­maas­ta puu­kuo­sei­hin. Liu­kuo­vi­ma­te­ri­aa­lei­hin pää­set tutus­tu­maan toi­mi­pis­teel­läm­me Keravalla.

Liu­kuo­vem­me tule­vat Mir­ror Line Oy:ltä ja pää­set lin­kin kaut­ta tutus­tu­maan tar­kem­min hei­dän valikoimaansa:

https://mirrorline.fi/fi-fi/

Liu­kuo­vien mallit

Liu­kuo­vien pro­fii­leik­si löy­tyy mon­ta eri­lais­ta vaih­toeh­toa. Mate­ri­aa­lei­na pro­fii­leil­le on teräk­si­set sekä alu­mii­ni­set kehyk­set. Kum­paan­kin kehys­vaih­toeh­toon löy­tyy usei­ta eri väri­vaih­toeh­to­ja sekä mal­le­ja. Ovi­ma­te­ri­aa­leik­si on saa­ta­vil­la eri­vä­ri­siä lasi-, pei­li- ja levy­vaih­toeh­to­ja, mus­tas­ta val­koi­seen ja har­maas­ta puu­kuo­sei­hin. Liu­kuo­vi­ma­te­ri­aa­lei­hin pää­set tutus­tu­maan toi­mi­pis­teel­läm­me Keravalla.

Liu­kuo­vi­kaa­pis­tot

Mit­ta­ti­lauk­se­na val­mis­tet­ta­vat liu­kuo­vi­kaa­pis­tot ovat erin­omai­nen vaih­toeh­to vaa­te­huo­nei­siin ja eri­lai­siin säi­ly­tys­rat­kai­sui­hin huo­neis­sa. Kaa­pis­to­jen sisus­tois­sa voi­daan käyt­tää perin­tei­siä hyl­ly­jä, vaa­te­tan­ko­ja, käte­viä veto­ko­re­ja, tyy­lik­käi­tä veto­laa­ti­koi­ta ja pal­jon muu­ta! Liu­kuo­vi­kaa­pis­tot val­mis­te­taan asiak­kaan toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Kaa­pis­to­jen run­ko­jen värik­si on valit­ta­vis­sa eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Suun­ni­tel­laan yhdes­sä tar­pei­sii­si sopi­vat kaa­pis­tot ja vaatehuoneet!

Liu­kuo­vi­kaa­pis­tot

Mit­ta­ti­lauk­se­na val­mis­tet­ta­vat liu­kuo­vi­kaa­pis­tot ovat erin­omai­nen vaih­toeh­to vaa­te­huo­nei­siin ja eri­lai­siin säi­ly­tys­rat­kai­sui­hin huo­neis­sa. Kaa­pis­to­jen sisus­tois­sa voi­daan käyt­tää perin­tei­siä hyl­ly­jä, vaa­te­tan­ko­ja, käte­viä veto­ko­re­ja, tyy­lik­käi­tä veto­laa­ti­koi­ta ja pal­jon muu­ta! Liu­kuo­vi­kaa­pis­tot val­mis­te­taan asiak­kaan toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Kaa­pis­to­jen run­ko­jen värik­si on valit­ta­vis­sa eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Suun­ni­tel­laan yhdes­sä tar­pei­sii­si sopi­vat kaa­pis­tot ja vaatehuoneet!

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ