Slim-liu­kuo­vet

Eri­kois­liu­kuo­vet kapei­siin kohteisiin

Liu­kuo­vet ovat tyy­li­käs ja käy­tän­nöl­li­nen rat­kai­su monen­lai­siin kotei­hin ja tiloi­hin. Meil­tä saat mit­ta­ti­laus­työ­nä kapei­siin syvyyk­siin val­mis­tet­ta­vat eri­kois­liu­kuo­vet. Nämä kapeal­la pro­fii­lil­la varus­te­tut slim-liu­kuo­vet sovel­tu­vat mel­kein mihin tahan­sa pie­nem­piin auk­koi­hin, sil­lä ne vie­vät kaa­pis­ton syvyy­des­tä vain noin 40 mm.

Huo­mio­na kui­ten­kin; jär­jes­tel­män eri­kois­ka­peu­ten­sa takia Slim-ovien koko on rajoi­tet­tu. Suo­si­tel­tu mak­si­mi­kor­keus 2300mm aukol­le sekä yhden oven mak­si­mi suo­si­tus­le­veys 650mm.

Kat­so­taan Slim-ovien toi­mi­vuus auk­koo­si tapauskohtaisesi!

Eri­kois­liu­kuo­vien materiaali

Slim-mal­li on ohut, mini­ma­lis­ti­nen ja toi­mi­va vaih­toeh­to taval­li­sil­le liu­kuo­vil­le pie­nem­piin auk­koi­hin. Yleen­sä liu­kuo­vet vie­vät jopa 100 mm kaa­pis­ton syvyy­des­tä, mut­ta slim-liu­kuo­vet sovel­tu­vat kaa­pis­toi­hin ja koh­tei­siin, jois­sa ei ole tilaa nor­maa­leil­le liu­kuo­vil­le. Slim-liu­kuo­vet val­mis­te­taan vain 4 mm pak­sus­ta pei­lis­tä, lasis­ta tai levys­tä. Eri­kois­ka­pean pro­fii­lin väri­vaih­toeh­toi­na ovat hopea ja valkoinen.

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ