Sau­nan lasiseinät

Lasi­sei­nät saunaan

Sau­nan ja kyl­py­huo­neen välil­le asen­net­ta­vat lasi­sei­nät takaa­vat raik­kaan ja ava­ran lop­pu­tu­lok­sen kaik­kiin mär­kä­ti­loi­hin. Lasi­sei­nät teh­dään ja suun­ni­tel­laan asiak­kaan tar­pei­den ja toi­vei­den mukai­ses­ti, ottaen kui­ten­kin huo­mioon käy­tän­nöl­li­syy­den ja tur­val­li­suu­den. Sau­nan lasi­sei­nien mate­ri­aa­li­na käy­te­tään 8 mm:n pak­suis­ta kar­kais­tua tur­va­la­sia, joka kes­tää hyvin läm­pö­ti­lan vaih­te­lui­ta sekä kosteutta.
Sau­nan lasi­sei­nis­sä käy­te­tään laa­duk­kai­ta sara­noi­ta ja lasi­tus­he­lo­ja. Myös liu­kuo­vel­li­nen sau­nan­la­si­tus on mah­dol­li­nen koko­la­si­sis­sa aukoissa. 

Lasi­sei­nät saunaan

Sau­nan ja kyl­py­huo­neen välil­le asen­net­ta­vat lasi­sei­nät takaa­vat raik­kaan ja ava­ran lop­pu­tu­lok­sen kaik­kiin mär­kä­ti­loi­hin. Lasi­sei­nät teh­dään ja suun­ni­tel­laan asiak­kaan tar­pei­den ja toi­vei­den mukai­ses­ti, ottaen kui­ten­kin huo­mioon käy­tän­nöl­li­syy­den ja tur­val­li­suu­den. Sau­nan lasi­sei­nien mate­ri­aa­li­na käy­te­tään 8 mm:n pak­suis­ta kar­kais­tua tur­va­la­sia, joka kes­tää hyvin läm­pö­ti­lan vaih­te­lui­ta sekä kosteutta.
Sau­nan lasi­sei­nis­sä käy­te­tään laa­duk­kai­ta sara­noi­ta ja lasi­tus­he­lo­ja. Myös liu­kuo­vel­li­nen sau­nan­la­si­tus on mah­dol­li­nen koko­la­si­sis­sa aukoissa. 

Lasi­sei­nät toi­mi­tet­tu­na ja val­miik­si asennettuna

Toteu­tam­me sau­nan lasi­tuk­set sekä uudis- että sanee­raus­koh­tei­siin. Tilaa­mal­la lasi­tuk­set meil­tä saat sau­nan lasi­sei­nän halu­tes­sa­si koh­tee­seen toi­mi­tet­tu­na ja asen­net­tu­na. Sau­nan lasi­sei­nien toi­mi­tusai­ka on noin 4 viik­koa tar­kas­tus­mit­tauk­ses­ta. Tar­kas­tus­mit­tauk­set suo­ri­te­taan ainoas­taan täy­sin val­miis­ta pinnoista.

Lasi­sei­nät toi­mi­tet­tu­na ja val­miik­si asennettuna

Toteu­tam­me sau­nan lasi­tuk­set sekä uudis- että sanee­raus­koh­tei­siin. Tilaa­mal­la lasi­tuk­set meil­tä saat sau­nan lasi­sei­nän halu­tes­sa­si koh­tee­seen toi­mi­tet­tu­na ja asen­net­tu­na. Sau­nan lasi­sei­nien toi­mi­tusai­ka on noin 4 viik­koa tar­kas­tus­mit­tauk­ses­ta. Tar­kas­tus­mit­tauk­set suo­ri­te­taan ainoas­taan täy­sin val­miis­ta pinnoista.

Sau­nan lasien värivaihtoehdot

Valit­ta­va­na­si ovat sekä perin­tei­nen kir­kas lasi, suo­sit­tu savun­har­maa lasi sekä läm­min prons­si­la­si. Eri­kois­vä­rei­nä optiwhite/erikoiskirkas sekä dark grey/lähes mus­ta. Hela­vaih­toeh­toi­na ovat kro­mi, har­jat­tu ja mus­ta. Kaik­ki käyt­tä­mäm­me sara­nat ovat laa­duk­kai­ta ja niil­lä on 5 vuo­den tehdastakuu.

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ